Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skripta pro TP Vránov II

6. 7. 2007

Díl II.

9.  Základní informace pro děti, táborový řád, péče o táborové vybavení a osobní věci dětí, komunikace dětí s rodiči i s HVT,  úklid a bodování pořádku, režim v jídelně aj. 

 

                Během prvního dne oddíláci se svým oddílem musí probrat bod 9 i jiné důležité pasáže těchto skript. To znamená, že oddíláci vhodným způsobem (s přihlédnutím k věku dětí) seznámí děti s táborovým řádem, denním režimem, bezpečnostními riziky, organizací tábora apod.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

OV dětem vysvětlí, že se se vším mají obracet výlučně na něho a o všem důležitém ho mají informovat (včetně zdravotních problémů – není možné, aby děti běhaly na marodku, aniž by to předtím oznámily svému OV).

OV dětem ukáže celý tábor, vymezí jeho území a upozorní děti, že ho nesmějí bez dovolení opustit. Děti také nesmějí kamkoli odejít bez vědomí OV (např. v průběhu programu). Musí znát číslo pokoje nebo chatky, kde bydlí; dále též jméno svého OV, číslo svého oddílu.

OV děti poučí o tom, že nesmějí hladit žádná zvířata, že se nesmějí houpat na zábradlí, lézt okny z pokojů (chatek), skákat z terasy, přibližovat se k bazénu či do něj bez dohledu OV „lézt“. Dále OV dětem připomene, aby nepohazovaly po táboře papírky nebo jiné odpadky a aby využívaly při chůzi cestičky.

OV děti informuje o tom, kde bydlí, kde je marodka a k čemu slouží, kam se mají chodit mýt a kde mají WC. Nevyplácí se podcenit osvětu týkající se čistoty a hygieny. Mnohé děti mají tendenci nesplachovat, házet celé role nebo velké kusy toaletního papíru do záchodové mísy nebo s toaleťákem hrát fotbal apod.; dále si mnohdy zapomínají umýt ruce po použití WC nebo před jídlem, zapomínají také s oblibou zavírat vodu.

                OV dále dětem vysvětlí, proč je třeba dodržovat režim dne, co upravuje táborový řád a kde se s těmito dokumenty mohou blíže seznámit (viz dále). Má-li s sebou dítě nebezpečnou věc (např. nůž), OV mu ji preventivně „zabaví“ a vrátí mu ji až na konci pobytu. Vznikne-li problém, konzultuje ho s HVT.

 

 

 

 

 

 

                      TÁBOROVÝ  ŘÁD

                Táborový řád je dokument, který obsahuje především zákazy určitého chování a účastníkům tábora stanovuje základní povinnosti. Táborový řád je po celou dobu pobytu vyvěšen na táborové nástěnce. Téměř všechny jeho ustanovení jsou podrobně rozebrány v těchto skriptech (zde nebo v jiných bodech). V širším slova smyslu se za součást táborového řádu považují i zákazové cedule rozmístěné v areálu. OV bude muset podepsat první den na večerní poradě, že o táborovém řádu všechny děti řádně proškolil.

Proto OV dětem během prvního dne vysvětlí smysl jednotlivých ustanovení a uvede jim konkrétní příklady. Děti by především měly vědět, že za opakované či hrubé porušení některého z pravidel, které je v táborovém řádu uvedené, mohou být vyloučeny z tábora, a to bez nároku na vrácení jakýchkoli peněz. OV je povinen neprodleně oznamovat HVT případy vážného či opakovaného porušení táborového řádu dětmi (event. i jinými osobami). Neoznámení nebo hrubé zanedbání potřebné kontroly nad svěřenými dětmi může být ze strany HVT kvalifikováno jako vážné porušení pracovní kázně táborovým pracovníkem. Oddílák se navíc stává v takovém případě výlučně zodpovědným za ev. újmu na zdraví nebo na majetku, která může být závadovým chováním dětí způsobena.

Pro ilustraci uvádíme některá ustanovení táborového řádu:

Táborový řád například zakazuje dětem stěhovat nábytek  a další vybavení uvnitř i vně ubikace (pokoje,  či chatky) i v jiných prostorách tábora. Účastník tábora dále nemůže navštívit cizí pokoj/chatku, pokud by si byť jen jedno dítě zde ubytované takovou návštěvu nepřálo. Dítě nesmí také vstupovat do cizích ubikací, pokud se zde nenachází nikdo z „domácích“ (zde ubytovaných dětí). Upřednostňujeme vzájemné návštěvy dětí ve společných prostorách tábora nebo v blízkosti chatek (pokojů).

Dále je v táborovém řádu stanoven zákaz konzumace (užívání) alkoholických nápojů, drog, jiných omamných látek a cigaret osobám mladším osmnácti let. Bohužel se nejedná o prázdná ustanovení. Jsou známy případy, kdy děti  užívaly tyto látky na táboře dokonce  s „tichým souhlasem“  TP.

Táborový řád se též zmiňuje o žádoucím chování dětí na táboře. Tento dokument rovněž apeluje na děti, aby se šetrně chovaly k cizím věcem (zejména k vybavení tábora). S tím souvisí i problematika plýtvání  energiemi. Pokud zjistí HVT, že se opakovaně zbytečně svítí na pokojích/chatkách nebo se zbytečně plýtvá vodou, může požadovat úhradu těchto nákladů na vinících. Navíc mohou viníci mít jako trest zákaz programu a nulové ohodnocení v rámci bodování pořádku. Proto je například žádoucí, aby OV při odchodu na program neopomněl zkontrolovat, že na pokojích/chatkách jeho dětí je zhasnuté světlo, jsou vypnuté elektrospotřebiče, je vypnutá voda.

 

PÉČE O  TÁBOROVÉ  VYBAVENÍ,  ZÁVADY

                TP se chovají šetrně k vybavení tábora a obdobný přístup vynucují i na dětech. Vážnější nebo opakované prohřešky dětí sděluje TP HVT (např. kopání do dveří) nebo hříšníky rovnou potrestá.

Ihned po ubytování sepíše OV spolu s dětmi svého oddílu zjištěné závady na pokoji (na chatce), kde bydlí. Závadou se rozumí viditelně rozbitá či poškozená věc (upadlá klika od dveří, roztržený závěs ve sprchovém koutu, flek na zdi, natržené prostěradlo, hodně se viklající skříň apod.), ale též nesoulad reality a inventárního seznamu příslušného interiéru . Co nebude uvedeno na dětském seznamu závad, stává se dodatečně automaticky závadou způsobenou dětmi tam ubytovanými bez ohledu na to, že tato „závada“ existovala již před jejich nastěhováním. Proto je nutné velmi pečlivě vše prozkoumat a do seznamu  srozumitelně napsat. OV dětem musí s touto činností pomoci: za menší děti napíše seznam sám; u větších zkontroluje jejich návrhy na závady; opodstatněné závady do karty dopíše (konkrétně a čitelně). OV musí sám ubikaci prohlédnout a ev. odhalené škody do seznamu připsat. Vždy musí HVT závadu umět popsat (lokalizovat), proto musí všechny závady s dětmi probrat ještě před tím, než kartu odevzdá HVT.

Poškození zjištěná v průběhu nebo na konci tábora budou totiž vyžadována k proplacení na dětech zde bydlících (týká se i povlečení) nebo na OV, pokud došlo ke škodě jejich (jeho) zaviněním. Vše v tomto odstavci řečené se týká i táborových pracovníků a jejich ubikací.

            Děti by měly vědět, že objeví-li se v průběhu tábora na pokoji/chatce/stanu, ale např. i na WC či ve společenské místnosti nebo na hřišti jakákoli závada, musejí o tom ihned informovat OV (bez ohledu na to, zda poškození způsobily tyto děti samy nebo ne). Zápis musí obsahovat datum zápisu (= datum zjištěné závady), přesný popis závady (např. nesvítí stropní světlo na chatce 44, rozbitá klika – spojovací dveře mezi WC a sprchou na chatce č.5) a své jméno.

Poslední den tábora jsou všichni účastníci pobytu povinni předat v řádném stavu své ubikace HVT. Závady zjištěné při této příležitosti, které je třeba opravit.

Pokud jsou na stejné ubikaci ubytované děti z různých oddílů, starají se o ubikaci všichni dotčení OV – týká se též např. pořádku, dodržování nočního klidu, soupisu závad, přebírky ubikace na závěr pobytu.

 

 

 

 

ZTRÁTY A NÁLEZY, KRÁDEŽE, ZAMYKÁNÍ

OV upozorní děti na to, aby si hlídaly dobře své věci a nikde nic nezapomínaly. Nalezené věci se dávají do krabice s označením „Ztráty a nálezy“. Obden na nástupu jsou věci ukazovány a děti (jejich majitelé) si je mohou převzít. Zapomenuté a nalezené věci bez majitele po skončení prázdnin jsou odvezeny do sídla provozovatele v Pardubicích. Zde jsou k vyzvednutí 14 dní; poté jsou zlikvidovány.

 Pokud mají s sebou děti na táboře jakékoli cennosti, mohou si je uložit u OV (ten je v případě zájmu uloží u HVT). OV informuje HVT o případech ztráty (odcizení) věci nemalé hodnoty; avšak až poté, co pomohl dítěti věc (peníze) najít nebo vyšetřit okolnosti jejího zmizení. TP by si měli dobře uvědomit, že možnosti HVT při řešení krádeží a ztrát věcí jsou velmi omezené. Také právě proto se provádějí ona nepopulární opatření (zákaz vstupu dětí do tábora v průběhu diskotéky, omluvenky, zákaz návštěv na cizích ubikacích, vynucování pořádku na ubikacích, zamykání společných prostor tábora a některých ubikací apod.). 

 

HYGIENA

OV dbá na to, aby děti spaly převlečené do nočních úborů, aby si ráno a večer čistily zuby, myly ruce, splachovaly na WC, aby se pravidelně převlékaly (zejména spodní prádlo). Hygienu dětí (zejména mladších) je třeba skutečně kontrolovat (např. sledovat pravidelně zaplňování pytlů na špinavé prádlo). Některé děti totiž nemají vůbec hygienické návyky z domova osvojené.

Každé dítě se musí sprchovat v teplé vodě s použitím mýdla a šamponu (to je úkol pro OV). Po vysprchování se dítě musí převléknout do čistého oblečení. HVT vyčlení jednou za tábor oddílu i část programu pro účely hromadné hygieny. Teplá voda je k dispozici po celý den (je vhodné ji využívat nejen večer před večerkou; v této době se na všechny nedostane – brzo se vyplácá).

OV též dbá na to, aby děti chodily přiměřeně oblečené a vhodně obuté (s ohledem na aktuální stav počasí) a aby se chránily před sluníčkem (brýle, opalovací krém, kšiltovka). V případě, že děti zmoknou, dbá OV na to, aby nezůstaly v mokrém a aby si mokré věci sušily.

 

ZPĚTNÁ VAZBA

Pro bezproblémový průběh tábora je pro HVT cenné a potřebné zjišťovat názory, náměty a stížnosti účastníků pobytu.  HVT nabízí dětem (i TP) několik možností, jak mohou projevit své názory a přání.

Každý den mají děti možnost přes své zástupce v čase vymezeném denním režimem navštívit HVT a probrat s ním své požadavky (problémy, přání) – rada tábora. Ve druhé polovině tábora proběhne anketa, ve které se všechny děti (i TP) vyjádří k průběhu tábora.

 

POŠTA, MOBILY

Děti by měly nejpozději druhý den do večerky dát vědět svým rodičům, že jsou v pořádku, a to písemně – poštou. OV zkontroluje, že se každé dítě spojilo se svými rodiči. Ideální způsob kontaktu je pohled adresovaný rodičům (sourozenci mohou napsat jeden dohromady). Pohledy i známky jsou k dostání v kiosku.

Na místě všem přístupném bude trvale k dispozici táborová poštovní schránka, do které se v průběhu tábora vhazuje veškerá „odchozí“ pošta. OV děti upozorňuje, aby si kontrolovaly, zda na psaní dávají známky a zda uvedly čitelně a úplně adresu. Je též vhodné malým dětem pomoci při psaní dopisů a pohledů (někdy ani nevědí, co mají napsat).

Provozovatel tábora klientům ve smlouvě sdělil, že neručí za cenné věci, které si děti na tábor přivážejí.  To se přirozeně týká i mobilů. Vzhledem ke zkušenosti, že toto prohlášení mnohé neodradí, nabízí HVT dětem možnost uložit si svůj mobilní telefon nebo jiné cennosti do úschovy k HVT (děti nemají možnost,kde si mobil nabít, ručí za to všichni TP).

U TP mobil může někdy sehrát i důležitou pozitivní úlohu. Proto doporučujeme, aby si ho na tábor raději TP vzal s sebou. Pokud např. OV vyráží s dětmi mimo tábor, měl by mít telefon s sebou a v případě potřeby konzultovat vzniklý problém ihned s HVT (např. náhlá změna počasí uprostřed pěšího výletu, úraz dítěte, bloudění v lese). To přirozeně předpokládá, že si pro tyto účely táboroví pracovníci na začátku tábora sdělí svá mobilní telefonní čísla navzájem.

 

 

BODOVÁNÍ POŘÁDKU, ÚKLID

OV vysvětlí dětem, že se bude bodovat pořádek na pokojích/chatkách (dále v textu též souhrnně označené jako „ubikace“). Děti by měly vědět, že bodování bude nepravidelné – namátkové, že výsledek se dotýká solidárně všech dětí ubytovaných na pokoji/chatce a že nejde jen o soutěž, protože opakovaný mizerný výsledek bude mít za následek zákaz účasti na atraktivním programu, který určí HVT, event. i další nepříznivé následky (tresty – pomoc HVT, úklid tábora, letecký den – vyhození všech věcí před ubikaci). Bodování provádí zdravotník (výjimečně jiný TP nebo někdo z provozního personálu). V době večerky se někdy může provést i mimořádné bodování - přepadovka zaměřená vedle úklidu též na večerní hygienu a dodržování večerky. Kdo dosáhne celkově nejvyššího počtu bodů, bude na závěr tábora odměněn.

                Bodovací tabulka musí být po dobu tábora  připevněna na táborové nástěnce. Výsledky bodování pořádku vepisuje zdravotník (TP) denně do centrální bodovací plachty na táborové nástěnce.

                Zdravotnice boduje vždy celkový pořádek. Měla by být vždy řádně povlečená a ustlaná postel, nevyužité polštáře a peřiny musí být srovnané na posteli nebo zastlané (nesmějí se povalovat na zemi), obdobně nevyužité povlečení musí být odevzdané (vrácené). Osobní věci dětí by měly být srovnané v poličkách / šuplatech (event. v zavazadlech – u menších dětí), zavazadla by měla být umístěná pod (v) postelích (je-li to možné). Místnost by měla být zbavena odpadků (též vynesený koš), podlaha by neměla být příliš špinavá (ideální je děti přimět k tomu, aby si občas zametly). Děti také nesmí mít na pokojích šuplata narvaná věcmi (přetížená zásuvka se snadno rozbije). Zdravotník může při bodování též u dětí mladšího tábora namátkově zkontrolovat, zda si děti ukládají špinavé věci odděleně  od čistých a zda si suší mokré věci.

                Uklízení na pokojích/chatkách má velký význam. Kromě výchovných důvodů také v uklizených ubikacích ubývá tzv. krádeží a ztrát. Když mají děti delší dobu na ubikaci nepořádek, nemohou snadno najít své věci, a tak to začnou svádět na zloděje. Existuje i vazba mezi úklidem a stavem ubikace (vč. vlastních věcí) při skončení pobytu. Dbají-li děti na úklid, nebývá na konci pobytu problém s tím, že by se objevily nějaké nové závady (poničené táborové vybavení). OV by měl vynucovat na dětech svého oddílu dobré výsledky a sám by jim měl být příkladem.

                Úklid v táboře se pochopitelně neomezuje jen na ubikace. Společné venkovní prostory tábora zbavuje odpadků denně služební oddíl. Každý, kdo v táboře i mimo něj najde věc, kterou pravděpodobně na tomto místě někdo z táborníků zapomněl, by ji měl odnést do krabice ztrát a nálezů. O podlahy v interiérech střediska (kromě chatiček a pokojů) i o sociální zařízení (WC, sprchy) se stará služební oddíl/ paní uklízečka/určené služby. TP především dbají na to, aby sami udržovali v pořádku prostory jimi užívané (ubikace, klubovnu, bar po noční zábavě) a dali vždy do pořádku místa využívaná k programu s dětmi, a to hned po skončení takového programu. Pokud OV dovolí v rámci oddílového programu změnit rozmístění nábytku v klubovně, která mu je přidělena, zodpovídá za to, že při transportu např. stolů a židlí nedojde k poškrábání podlahy nebo k poničení nábytku. Po skončení programu musí OV s dětmi uvést místnost do původního stavu (resp. do žádoucího stavu).

 

 

KIOSEK/BAR (dále je kiosek)

Kiosek je v provozu v časech stanovených denním režimem, event. upravených HVT (např. oznámením na kiosku –  zkrácením otevírací doby). Za provoz zodpovídá předem určená osoba, která má plné právo stanovovat po konzultaci s HVT provoz. Do kiosku chodí vždy celý oddíl společně s OV.V kiosku je možné nakupovat cukrovinky, pití, známky a pohledy. Ceny jsou uvedeny u prodávaného zboží. OV zvláště u menších dětí dohlížejí na to, aby děti místo táborové stravy neholdovaly pamlskům z kiosku. V této souvislosti je třeba sledovat i event. zdravotní potíže dětí (žaludeční nevolnost) či příliš velký úbytek kapesného dítěte za krátký čas.

                OV dětem vysvětlí, že nemá smysl stát hodinu ve frontě, obzvláště, je-li horko. Doporučí jim, ať si vytipují čas, kdy je fronta malá (třeba večer). Též jim zdůrazní, aby ve frontě nepředbíhaly a aby se předbíhat nenechaly.

 

 JÍDLO A PITÍ DĚTÍ, JÍDELNA

Děti musí být také seznámeny s tím, že jídlo, které přivezly první den z domova, mohou sníst jen v tento den; druhý den musí všechno jídlo podléhající zkáze vyhodit; to se netýká sušenek, jablek atd.

OV zdůrazní dětem přísný zákaz konzumace jakéhokoli jídla a pití na pokojích. Je možné jíst/pít pouze v prostorách k tomuto účelu určených (netýká se stravy určené na cesty a pití na program).

V jídelně je pro děti po celý den k dispozici pití (šťáva nebo čaj) ve várnicích; stáčení pití do lahví však není povoleno v průběhu výdeje hlavních jídel a pokud jsou děti v táboře, kdy mají možnost se napít vždy v průběhu programu .Dítě by si mělo do své lahve z várnice natočit najednou max. 0,5 litru tekutin v době pokud opouští tábor.

Všem osobám je přísně zakázáno vynášet nádobí (zejména příbory a skleničky) ven z jídelny. Děti se chovají v jídelně tiše, nesmějí přirozeně také jakkoli deformovat příbory, ve vnitřní jídelně si vždy sundají čepici  a nechodí nikdy na stravu v mokrých věcech(dohlíží OV a VD).

Děti by měly vědět, že před každým jídlem si musí umýt ruce (dohlíží OV) a že do jídelny před hlavními jídly vcházejí na pokyn vedoucího dne (VD), avšak ne jednotlivě, nýbrž celý oddíl najednou v doprovodu svého OV, který stoluje se svým oddílem.

OV by měl dohlédnout na to, že se děti v jídelně pravidelně stravují (přítomnost dětí v jídelně při výdeji hlavních jídel je povinná). Pokud dítě opakovaně nejí, OV prověří, zda místo táborové stravy nekonzumuje třeba sladkosti z kiosku. Pokud ano, snaží se tomu pro příště zabránit. Do snědení táborové strany se však děti zásadně nenutí.   

                Děti budou mít příležitost se během tábora vyjádřit k úrovni táborové stravy . Nicméně je vhodné se dětí denně ptát, jak jim chutnalo a zda nemají hlad. 

Přidávání stravy probíhá vždy po ukončení výdeje stravy všem oddílům, pokud nestanoví HVT jinak!!!

 

 

VÝDEJ HLAVNÍCH JÍDEL (SNÍDANĚ A ODPOLEDNÍ SVAČINA, OBĚD A VEČEŘE)

VD se svým oddílem zajišťuje, aby na stolech bylo prostřeno (příbory, hrnek s pitím) pro tolik dětí, kolik jich je v daném oddíle (tj. v oddíle, pro něhož zrovna prostírají). Kompletní oddíl stojící první ve frontě (tj. u hlavní budovy) si sedá na vyzvání VD ke stolům, které jim přidělí VD (jde o volné stoly, které jsou nejdříve připravené – prostřené.

U výdejního okénka si každý hlasitě řekne, kolik chce (tolik, kolik opravdu sní). OV stojí u okénka po celou dobu výdeje jídla pro děti jeho oddílu a sleduje (v případě potřeby ovlivňuje) velikost porcí. Připomínky dětí (i TP) k jídlu a provozu jídelny (velikost porcí, skladba jídel, chuť jídla, přístup kuchyňského personálu, čistota a kvalita příborů, hrnků, úklid v jídelně, služba dne) sděluje OV na večerní poradě členu HVT.

U snídaně oddíl vstupuje do jídelny na pokyn VD. Oddíl má snídani připravenou na svých jídelních stolech.

Při obědě se po příchodu do jídelny usadí oddíl ke svému stolu a čeká, až ho jejich OV obslouží (zájemcům nalije polévku – zejména u mladších dětí). Polévkový talíř děti odnášejí na určené místo s použitým nádobím ve stejném okamžiku, kdy jsou vyzvány vedoucím dne, aby si došly k výdejnímu okénku pro druhé jídlo (celý oddíl si jde pro hlavní jídlo pohromadě).

U večeře oddíl vstupuje do jídelny též na vyzvání VD, po vstupu jde rovnou k výdejnímu okénku.

 

ODPOLEDNÍ SVAČINA

                Odpolední svačinu fasuje OV vždy v 15.30hod. u kuchyně. Vydává se bud přímo celému oddílu u okénka a nebo bude předána VO (dle programu a druhu svačiny – vždy upřesní VD).

Pokud se vydává svačina na cestu je potřeba vrátit všechny zapůjčené věci do kuchyně ihned po návratu z odpoledního programu (před večeří), a to včetně použitého nádobí (kuch.nůž na mazání, plastové lžičky…).

 

 

 

NÁSTĚNKY

OV by měl v rámci práce s oddílem věnovat pozornost nástěnkám, vysvětlovat dětem, kde co mohou najít,  číst dětem příběhy nebo rozebírat s nimi různé zprávy mající mnohdy spojitost s celotáborovou hrou. Na nástěnkách bude také vyvěšen táborový řád, režim dne, na každý den program dne a jídelníček, seznam denních hlídek služebního oddílu, bodování služby dne a pořádku na ubikacích. Na nástěnce zdravotnic bude viset též seznam dětí s omluvenkami. OV by měl vést děti k samostatnému každodennímu sledování nástěnek.

10.   Režim dne

Režim dne časově vymezuje jednotlivé denní i noční programové i neprogramové činnosti. OV je povinen s režimem dne první den tábora podrobně seznámit všechny děti v oddíle a zajišťovat stále jeho dodržování.

                           

REŽIM DNE

- stanový jej na začátku tábora HVT, a takto stanovený RD se po celou dobu tábora musí dodržovat.

Poznámky:   

  1. Každý OV vede pro celý svůj oddíl ranní rozcvičku (mimo dny určené HVT).

  2. V době od skončení odpoledního programu do začátku večerního programu (vyjma večeře) mají děti  osobní volno (po tuto dobu za ně zodpovídá OV; obdobně jako o poledním klidu).

  3. Nástupem se rozumí sraz všech dětí a TP na táborovém place. Oddíly stojí pohromadě. OV má na starosti, aby jeho děti během nástupu nevyrušovaly, stojí po celou dobu nástupu se svým oddílem. Na večerním nástupu sdělí HVT dětem program do nástupu dalšího dne s event. změnami v denním režimu. HVT též dětem sdělí případné personální změny. HVT dále určí službu dne a vyhodnotí předešlou, vyhodnotí pořádek, vyhlásí narozeniny a svátky, obden též vyhlásí ztráty a nálezy. HVT a zdravotník též využívají nástupu jako příležitosti k  plnění svých kompetencí.

  4. Programové nástupy se odehrávají dle potřeby.

  5. OV dětem vysvětlí, co znamená noční klid a kdy je. Jedná se o období od večerky do budíčku. Děti musí být po tuto dobu ve své posteli na svém pokoji/ve své chatce, a to potmě, potichu a oblečené v nočním oděvu. V táboře musí být klid, aby všichni mohli nerušeně odpočívat. Vyhlášením večerky noční klid začíná. Není proto možné, aby se po večerce na některých chatkách ještě svítilo nebo aby se někdo sprchoval nebo si to štrádoval na WC. Na přípravu ke spánku (včetně čtení pohádek i večerní hygieny) je vyhrazeno v denním režimu 30 minut před večerkou (tento čas je třeba opravdu přípravě na spánek, tj. večerní hygieně, věnovat). OV v této době provádí aktivní dohled nad dětmi. Jeho úkolem je zajistit, aby v době večerky byly všechny děti jeho oddílu připravené ke spánku. OV odchází na večerní poradu TP deset minut po večerce pro starší tábor. Do té doby musí být jeho děti zcela v klidu. Po odchodu OV na poradu přebírá dohled nad dětmi určený TP.

 

 

11.   Materiální vybavení, táborový sklad

Má-li možnost, měl by si TP na tábor vzít sebou tyto věci: kapesní nůž, hodinky, slušnou funkční baterku s náhradními bateriemi, větší batoh na výlety, mobil, materiál na oddílové programy a na výuku, láhev na pití. Vítané je jakékoli sportovní, tábornické či výtvarné vybavení (např. ping-pongová pálka, buzola, kytara, převlek na karneval či na celotáborovou hru (věci tematicky laděné atd.). Nutností je si s sebou vzít vlastní spacák. OV dostane od HVT první den základní kancelářské vybavení (např. tužku, propisku, papíry, fixy,  lepidlo, krepák, nůžky), které má k dispozici po celou dobu pobytu. Zbylé věci nebo nespotřební věci (např. nůžky) z tohoto „balíčku“ vrátí předposlední den tábora HVT.

Řadu věcí je možno zapůjčit během tábora v  táborovém skladu. V tzv. táborovém skladu jsou k dispozici např.: věci na výuku, míče na fotbal, volejbal, basketbal, ping-pong, materiál na hry v přírodě, krepáky, kancelářské potřeby, buzoly, vzduchovky, startovní čísla, podklady k šifrování a poznávání přírody apod.

Sklad má na starosti HVT. Děti pro věci do skladu posílat nelze. Po dobu výpůjčky nese TP za vypůjčené věci hmotnou odpovědnost.

Při fasování by neměl oddílák na nic důležitého zapomenout a nafasovat si vše potřebné najednou ( z časových důvodů). 

Při výpůjčce je třeba zkontrolovat stav přebíraných věcí ( aby se předešlo sporným situacím o poškozenou věc).

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář