Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skripta pro TP Vránov III

6. 7. 2007

Díl III.

12.  OV – táborový psycholog a  vychovatel

OV dbá na to, aby mezi dětmi nepropukaly projevy nepřátelství, agresivity, nezdravého sobectví, šikany, negativismu a sabotování programu. V tomto ohledu je působení OV na děti nezastupitelné a po zkušenostech z  předešlých let ho nelze podceňovat. I když je doba tábora krátká, není marné se snažit o to, aby děti k sobě navzájem i k TP byly kamarádské, férové a slušné a aby respektovaly rozhodnutí táborového vedení.

Všichni účastníci tábora se řídí tzv. pravidly FAIR-PLAY.

 Existují způsoby, jak toho lze docílit (včetně různých trestů a postihů).

Často se stává, že děti mají své psychické problémy, které ani nemusejí být na první pohled zřejmé (např. frustrace z neuspokojivých vztahů s ostatními dětmi na pokoji, hlad, šikana, postrádání věcí, opakované obtěžování nezvanými návštěvami, rušení nočního klidu, zdravotní obtíže, zima apod.). OV se musí pokoušet v průběhu celého tábora (zejména však na začátku pobytu) nacházet vhodné chvíle a s dětmi si povídat; sondovat, zda se jim na táboře líbí, co je trápí apod. Pokud u některých dětí odhalí problémy tohoto charakteru, je třeba je velmi citlivě a taktně řešit, v žádném případě se nevyplácí je jakkoli bagatelizovat.

Pokud se OV zdá, že nemůže problém popsaný v předchozím odstavci sám snadno vyřešit, obrátí se na HVT. Nejhorší je nedělat nic nebo problém odhalit špatně či pozdě. Bohužel, tato negativa mají často zásadní vliv na celkovou spokojenost dítěte na táboře. Kontaktovat HVT je třeba vždy v případě, kdy si dítě z tábora stěžuje rodičům = projevuje svoji nespokojenost s pobytem na táboře. Pokud OV konzultuje jakýkoli psychický problém jeho dítěte s HVT, rozhodně nemusí mít pocit, že by selhával ve své roli. Naopak, HVT takový přístup TP ocení a oddílákovi se pokusí maximálně s jeho problémem pomoci. 

Trestání dětí – je zakázáno děti fyzicky trestat bitím. Nejúčinnější metodou proti nekázni, drzosti, vulgárnosti apod. jsou tresty jako např. výkon různých prací (pomoc při úklidu či údržbě střediska, úklid pokoje o poledním klidu), strhávání bodů v rámci oddílového bodování nebo návrhy na sankce za porušení táborového řádu (např. udělení podmínečného vyloučení z tábora na nástupu nebo zákaz diskotéky). OV oznamuje HVT, má-li v oddíle kázeňsky problematické děti. Také mu sděluje případy vážného či opakovaného porušování táborového řádu dítětem jeho oddílu. Pokud by OV chtěl potrestat dítě tím, že by mu zakázal účast na programu, měl by toto rozhodnutí konzultovat s HVT. Pokud žádná z výchovných donucovacích metod nezabírá, sáhne HVT k metodě nejúčinnější – podmínečnému vyloučení dítěte z tábora, v případě dalšího prohřešku nebo zvlášť závažného porušení táborového řádu k okamžitému vyloučení provinilce z tábora bez nároku na náhradu za předčasné ukončení pobytu.

13.  Vztahy a komunikace mezi TP, loajalita, porada TP, osobní volno TP

 

OV „v pracovní oblasti“ přímo komunikuje pouze s dětmi, s HVT a se svým kolegou z tandemu. V kompetenci OV není zasahovat do činnosti ostatních OV (netýká se OV z tandemu), zdravotníků. Toto pravidlo platí obdobně i pro personál rekreačního střediska (kuchyňský personál, uklízečka) event. účastníky jiných akcí, které mohou ve středisku probíhat paralelně s našim táborem.

Veškeré problémy a připomínky, které se týkají výše uváděných komunikačních úrovní, se nejprve jednotlivý aktéři pokusí vyřešit dohodou mezi sebou. V případě selhání takového jednání je problém řešen s HVT.

Porada táborových pracovníků se koná ve večerních hodinách. Té se kromě HVT účastní alespoň jeden z dvojice TP v jednom oddíle, kde je možné, že druhý TP provádí dohled nad nočním klidem a alespoň jeden zdravotník. Poradu řídí hlavní vedoucí. TP by se měli dozvědět program na další den a rovněž z toho eventuálně vyplývající úpravy denního režimu a změny odpovědnosti za děti. Jednotliví členové HVT dále sdělí TP své připomínky k chodu tábora a důležité informace pro další den (vždy z pohledu svých kompetencí. Pro úspěšný průběh tábora je dobré, když to ve vedení (tj. mezi táborovými pracovníky) klape. Je třeba, aby navenek vystupovalo celé vedení sehraně a aby dětem nijak nezavdalo příčinu domnívat se, že mezi nimi existují event. nějaké rozpory. Je také žádoucí, aby TP nepouštěli mezi děti žádné zprávy o zamýšlených programech nebo opatřeních, je-li evidentní, že mají zůstat dětem utajeny.

V případě jakéhokoli problému mají TP přirozeně kdykoli během dne možnost vyhledat kompetentního HVT a s ním projednat svou záležitost. Nikomu nebude na újmu, když řekne svůj názor. HVT oceňuje férovou debatu o problémech (včetně vztahových záležitostí). Byli bychom neradi, kdyby se problémy řešily jiným způsobem (pomlouvání atd…). Není nad upřímnost a korektnost v mezilidských vztazích.

Zkušenosti potvrzují, že nejhorší postup je, když TP zastře své negativní postoje (problémy) a ventiluje je na nepravém místě (např. tím, že ignoruje program, nebo vytváří „opoziční skupinky“ či zatahuje do problémů dospělých děti).

TP by měl pochopit, že tábor tohoto typu, bohužel, vyžaduje ve značném rozsahu jasná pravidla. Proto HVT sepsalo tento podrobný materiál, aby nové TP předem upozornilo na „pravidla hry“. Je třeba si uvědomit, že podpisem táborové smlouvy o účasti na letním táboře ve funkci OV, zdravotníka či P se TP dobrovolně zavázal k plnění povinností vyplývajících z těchto skript. Je totiž logické, že HVT bude vyžadovat dodržování a respektování tohoto materiálu (vč.táborového řádu) všemi táborovými pracovníky.

HVT vyžaduje na táboře od všech TP loajální postoj - elementární předpoklad dobře fungujícího tábora. Co se tím rozumí? Jednoduše řečeno: zaprvé, ctít pravidla obsažená v tomto materiálu; zadruhé, ať se stane, co se stane, TP by nikdy neměl před dětmi „shodit“ HVT (platí však i obráceně) či jiného TP a měl by respektovat vůli HVT, i kdyby sám vnitřně s jeho (jejich) názorem nesouhlasil; zatřetí, v případě problému by TP měl vždy usilovat o jeho klidné a rychlé vyřešení, nejlépe formou přímého jednání s kompetentním členem HVT (event. hlavním vedoucím).

Příkladem mimořádné neprofesionality je „naočkování“ dětí či TP proti HVT či jinému TP, zatažení dětí do problémů týkajících se TP a HVT včetně vynášení senzací a polopravd ze zákulisí. Není snad třeba zdůrazňovat, že za podobné chování hrozí TP okamžité zrušení jeho táborové smlouvy. Obdobné následky by ale mohlo způsobit jakékoli zvlášť hrubé porušení pravidel uvedených v tomto materiálu nebo táborovém řádu nebo neuposlechnutí instrukcí HVT.

HVT má zájem na tom, aby účelem tábora nebylo jen zajistit dětem kvalitní program a poskytnout jim všestrannou péči, ale také vytvořit sehraný kolektiv táborových pracovníků, kteří se na táboře pobaví.TP by měl jet na tábor s vědomím, že jeho „angažmá“ není definováno jen jako práce s dětmi. I řada vedoucích si chce hrát, užít legraci, poznat ostatní TP. Je zkušeností ověřeno, že tábory, na kterých se vytvoří dobrá parta dospělých, mají daleko lepší průběh i výsledný efekt. Děti i TP jsou spokojeni a mají zájem pobyt zopakovat i příští rok. Atmosféra panující ve vedení má přímý vliv na celkovou atmosféru v táboře. Pohodové vztahy a celkově příjemné ovzduší je kolikrát daleko cennější a účinnější než dokonale zvládnutá celotáborovka či bezchybné plnění pracovních povinností. To je i krédo všech členů  HVT.

                Při programech typu diskotéka nemusí být u dětí ani jeden z OV (vyhlásí-li to HVT). Konkrétní určení, kolik OV má dohlížet na děti při jednotlivých celotáborových akcích (ev. kteří z nich), sdělí oddílákům HVT vždy s předstihem (zpravidla na večerní poradě den předem).

 Bude-li jeden z TP zdravotně indisponován či nebude moci být po určitou dobu u oddílu z jiných důvodů, pak je ponecháno na HVT, zda určí někoho na místo absentujícího TP či ponechá oddíl dočasně na starosti pouze jednomu TP.

Pokud by si jakýkoli TP potřeboval během pobytu vyřídit něco soukromého nebo si odpočinout (tj. nevykonávat po určitou dobu práci na táboře dle táborové smlouvy), pak si musí předem s HVT takové osobní volno vyjednat. Předchozí věta platí obdobně i pro případ předčasného ukončení pobytu i pro případ zdravotní indispozice TP. Není možné, aby TP bez vědomí HVT neplnil své povinnosti vyplývající z táborové smlouvy (resp. z těchto skript) s poukazem na to, že odpočívá nebo že mu je špatně.

V této souvislosti raději připomínáme, že je také nepřípustné, aby se TP rozhodl jednostranně ukončit smluvní spolupráci s provozovatelem. Má-li totiž regulérně uzavřenou táborovou smlouvu, pak by mohl při jednostranném odstoupení od smlouvy (vypovězení smlouvy) odpovídat za škodu, kterou by tímto svým jednáním ev. způsobil.

14.  Finance – odměna TP, táborové výdaje,  správa kapesného

Odměna TP (vyjma P a HVT) je závislá na míře připravenosti jednotlivých TP k výkonu práce na našem táboře. Čím je TP z našeho pohledu kvalifikovanější, tím větší finanční odměnu může získat. Kvalifikace v sobě zahrnuje: osobní zkušenost s podobnými akcemi, odborné předpoklady. Tak zaprvé, pokud jde o zkušenost, jedná se nám o dosavadní praxi s vedením dětského kolektivu a s organizací různých aktivit pro početně větší skupinu dětí. Je jasné, že TP, který nikdy žádnou skupinu dětí neřídil, nemůže mít dostatečnou představu, v čem tato práce spočívá. Takový TP bude právě na našem táboře tuto zkušenost získávat a tím si teprve zvyšovat svou kvalifikaci.

Zadruhé, přihlížíme k odborným předpokladům. Oceníme u oddíláků, pokud znají pravidla her a dokáží v praxi s dětmi různé sporty vyzkoušet (volejbal, ringo, fotbal,  vybíjená,  ping – pong), oceníme ale i jiné osobní předpoklady a schopnosti (např. zálesácké dovednosti, střelba ze vzduchovky, výtvarné či jiné umělecké nadání a nápady atd.) Samozřejmě nepředpokládáme, že budou všichni OV všeumělci; je však logické, že OV, který neovládá nic moc z aktivit, které děti na táboře čekají, nemůže bez dalšího školení zastávat funkci hlavního oddílového vedoucího.

Zatřetí je třeba pozorně přečíst tato skripta včetně příloh, které dostanete jako studijní materiál k táboru. Pokud TP aspiruje na pozici hlavního oddílového vedoucího, je třeba tyto materiály dobře znát.

Z výše uvedeného vyplývá, že vedoucím oddílu se stane vždy kvalifikovanější TP, na asistenta oddílu se nebudou klást tak velké kvalifikační nároky.

              O odměně TP rozhoduje HVT, a to jak o druhu odměny (např. poděkování před táborem,finanční či naturální odměna atd..) , tak i o výši případné finanční odměny. TP si nemohou nárokovat jakoukoliv odměnu, vše záleží na HVT.

Obecně platí zásada, že TP nedostane proplacen žádný výdaj  (byť by byl učiněn ve prospěch tábora), pokud se předem o tomto výdaji nedohodl s HVT (to platí i pro dobu přípravy tábora).

 

Po dobu tábora spravuje OV kapesné dětí, které převzal po příjezdu přímo od dětí (odevzdání peněz je dobrovolné a záleží na vůli dětí, avšak u mladších dětí doporučujeme tento krok učinit). OV na začátku tábora poučí děti o tom, že pokud mu neodevzdají své kapesné, riskují, že jim peníze někdo odcizí. OV si může spravované kapesné (i jiné cennosti) dle potřeby uschovávat u HVT. OV dohlíží na to, aby děti neutratily větší část kapesného v prvních dnech tábora například ve sladkostech (potud má právo korigovat vydávané částky, OV nahrazuje roli rodičů).

15.  Návštěvy, kontakt rodičů s táborem

 

Zkušenosti minulých let nás přesvědčily o tom, že návštěvy za táborovými pracovníky i za dětmi obecně nepřispívají ke zdaru letních táborů. Chce-li rodič (příbuzný) navštívit dítě v průběhu tábora, měl by se předem dohodnout s HVT. Pokud přijede návštěva neobjednána, navíc uprostřed programu, nemusíme všeho nechat a její dítě jí shánět. TP i HVT může upozornit návštěvu na to, že si měla příjezd do střediska sjednat s HVT předem telefonicky. Návštěvy dětí (rodiče) nemají nikdy bez doprovodu pověřeného vedoucího povolen vstup do tábora (zajišťuje hlídka u závory – služba dne). Po areálu tábora se nesmí pohybovat jakákoliv cizí osoba bez dozoru někoho z TP nebo HVT.

Přijede-li návštěva dítěti, sdělí to vedoucí dne (VD) HVT.

Děti se k telefonu volají jen v naléhavých případech. Pokud chce rodič své dítě jen pozdravovat, HVT sdělí tuto informaci OV.

Pokud se TP alespoň s denním předstihem dohodne s HVT, může přijmout do tábora na předem dohodnutou dobu návštěvu. Návštěva se ihned před vstupem do tábora ohlásí u HVT. Návštěva nesmí bez vědomí HVT zasahovat do chodu tábora ani narušovat režim dne či táborový řád.

 

 

 

16.  Dodatečný příjezd či předčasný odjezd dítěte

 

Dodatečným příjezdem rozumíme případ, kdy dítě zahajuje pobyt později než první den pobytu. Přijede-li dítě v den příjezdu rovnou do střediska, mluvíme o tzv. individuálním příjezdu na tábor. Děti, které dorazí v den příjezdu do tábora po vlastní ose, by měly stihnout všechny úvodní činnosti shodně s ostatními dětmi (tj. tak, jak je popsáno v kapitole Den příjezdu). To má na starosti OV spolu s HVT.

Pokud dítě dorazí na tábor později (tedy druhý či pozdější pobytový den), měl by ho přijmout k pobytu HVT. Proto, pokud OV přijímá nové dítě do oddílu, musí si nejprve ověřit, že o tom ví HVT. Spolu s OV člen hlavního vedení tábora zajistí, aby nové dítě absolvovalo všechny vstupní „procedury“ (např. zdravotní prohlídku, nafasování povlečení,  připsání do seznamů, poučení o táborových pravidlech). OV nového dětského účastníka hbitě zasvětí do rytmu táborového života a  seznámí ho se vším, co musí vědět každý táborník.

Pokud dítě předčasně ukončuje pobyt na táboře (tj. neodjíždí z tábora poslední den pobytu), postará se OV o to, aby byl jeho odjezd spojen také s příjemnými zážitky – předá mu diplomy a odměny za dosud vybojovaná vítězství a zařídí, aby se rozloučilo se svým oddílem. OV se také postará o to, aby v době, kdy rodič pro dítě přijede, mělo již sbalené všechny své věci, vrácené povlečení (event. jiné vypůjčené věci) a předanou užívanou ubikaci. Rodiče čekají na dítě u táborové závory; OV jim dítě spolu s HVT předává právě tady. Rodiče i jiné osoby blízké dětem totiž nemají povolen vstup do tábora (tedy ani na pokoj/chatku, kde dítě bydlelo). Výjimky uděluje jen HVT.

Dítě předává rodičům HVT a je-li to možné i OV. OV (HVT) vždy s rodičem odjíždějícího dítěte promluví a vrátí mu zbytek kapesného (má-li ho ve své správě). Pokud OV nebude v době odjezdu dítěte v areálu tábora, předá dítě pouze HVT (OV nesmí v tomto případě zapomenout předat spolu s dítětem HVT i jeho nespotřebované kapesné). 

 Pokud by nastala situace, že se rodič či jiný příbuzný objeví v táboře (nebo u závory) s přáním si dítě  odvézt a OV o tom neví, musí ihned kontaktovat HVT. OV sám nesmí dítě bez vědomí HVT nikomu vydat (platí i o posledním dnu tábora – nenahlášený individuální odjezd), resp. dopustit, aby dítě bez vědomí HVT tábor opustilo v doprovodu svých příbuzných či jiných osob. Pokud se OV dozví, že si rodiče (jiní příbuzní) chtějí dítě v táboře převzít (např. OV zaslechne rozhovor dítěte s maminkou, z  něhož vyplývá, že rodiče si pro telefonující dítě téhož dne přijedou), informuje o tom bez odkladu HVT.

Odjíždí-li dítě z tábora v den skončení pobytu po vlastní ose (tj. nevyužije hromadnou přepravu), nejedná se již o předčasný odjezd, nýbrž jde o tzv. individuální odjezd (blíže viz kapitola Předposlední a poslední den tábora).

17.  Zdravotní záležitosti

Jak již bylo řečeno výše, bude ke každému oddílu přidělen jeden TP v pozici vedoucího oddílu a jeden v pozici asistenta(praktikanta). V naléhavých případech jako je přechodná zdravotní indispozice jednoho z těchto pracovníků, rozhoduje o personálním obsazení u oddílu HVT. Ten rozhodne, zda u oddílu přechodně setrvá pouze „zdravý“ TP či zda bude funkci nemocného či nepřítomného TP po dobu jeho absence zastávat některý z rezervních vedoucích. Ve všech případech platí, že o případné absenci oddíláka (ať již ze zdravotních či jiných důvodů) rozhoduje HVT. OV tak nemůže bez jeho vědomí například nepřijít na poradu nebo se nezúčastnit oddílového programu,nepřijít na stravu…. 

TP s infekčním onemocněním musí uposlechnout instrukcí hlavního zdravotníka nebo HVT týkající se omezení pohybu po táboře a event. přestěhování na izolaci. Rozhodne-li zdravotník spolu s HVT, že TP není schopen trvale (do skončení tábora) vykonávat svoji práci, TP bude muset rekreační středisko na vlastní náklady bez prodlení opustit. Na druhou stranu ale také platí, že se nemocný TP nemůže bez dalšího jednostranně rozhodnout, že tábor opustí nebo že práci na táboře přeruší. Má totiž stále smluvní závazek vůči provozovateli (zodpovídá za děti). Pokud je TP zdravotně indisponován, musí s ukončením (přerušením) jeho smluvní spolupráce souhlasit HVT.

U dítěte záleží na tom, zda hlavní zdravotník nařídí léčení na izolaci či ponechá dítě na jeho pokoji (chatce). Pokud se dítě má přesunout na izolaci, uvědomí o tom hlavní zdravotník neprodleně oddíláka a HVT. OV následně zajistí přestěhování potřebných věcí dítěte na izolaci. V průběhu nemoci dítě navštěvuje, aby se necítilo zcela osamoceno. Do odjezdu nemocného (zraněného) dítěte z tábora plní OV nadále dle možností svoje povinnosti (např. spravuje jeho kapesné). Jídlo  a poštu pro nemocného na marodce zajišťuje zdravotník. Jde-li o infekční onemocnění, zajistí OV, aby nemocné dítě nebylo navštěvováno ostatními dětmi. Pokud hlavní zdravotník v obavě z možné nákazy zakáže kontakt s dítětem i oddílákovi, přebírá povinnosti OV vůči takovému dítěti od této chvíle sám zdravotník.

Předáním dítěte na izolaci přestává být OV za dítě zodpovědný (platí po dobu trvání ošetřování dítěte na izolaci). Dítě klientovi (rodiči) v těchto případech (předčasný odjezd dítěte) předává hlavní zdravotník nebo HVT.

Pokud dítě během pobytu pravidelně užívá lék, OV sleduje, že si pro něj na marodku opravdu chodí (pravidelné užívání léku též hlídá zdravotník – „nechodiče“ vyhlašuje na nástupu či na poradě TP).

                Veškeré zdravotní problémy dětí konzultuje OV bez odkladu se zdravotníkem. Na žádost zdravotník poskytne TP praktické informace z oblasti poskytování první pomoci i z oblasti méně závažných zdravotních úkonů (ošetření). Této služby by měl TP využít zejména tehdy, pokud si není jist svými znalostmi a dovednostmi v této oblasti, zejména chystá-li se s dětmi na pěší výlet bez doprovodu osoby se zdravotní kvalifikací.

OV si také nezapomene s sebou na program vzít mobilní telefon, jehož číslo nahlásil HVT. Zdravotník vždy oznamuje HVT všechny změny na marodce a závažnější případy a řádně vede zdravotnický deník.

18.   Předposlední a poslední den tábora

            Předposlední den na táboře přinesou TP nafasované všechny věci na večerní poradu. Na poradě poskytne HVT ostatním TP informace o průběhu posledního dne. TP by měl zajistit, aby si dítě včas zabalilo své věci. TP by měl také každému zkontrolovat, jak má zavazadlo sbalené. Především je třeba dávat pozor na to, aby dítě nesbalilo věci mokré a aby špinavé věci byly oddělené od čistých. U menších dětí by měl OV zkontrolovat, zda seznam věcí na víku kufru odpovídá skutečnému obsahu zavazadla. Balení je třeba věnovat dostatek času a dětem opravdu pomoci, proto HVT doporučuje mít sbaleno den před odjezdem, vzhledem k času odjezdu druhý den a to se týká i TP. Mnohé z nich budou mít problémy odlišit věci své od věcí ostatních spolubydlících; některé věci budou postrádat, jiné jim naopak budou přebývat. Vzhledem k tomu, že otevřený kufr (baťoh) při příjezdu dítěte domů bude asi jediný přímý důkaz toho, jak se OV o dítě staral, nelze tuto neatraktivní závěrečnou fázi péče o děti podceňovat.

Poslední den pobytu je rovněž poměrně náročný. V den odjezdu z tábora není rozcvička

                Snídaně proběhne dle pokynů HVT. Zavazadla vynesou děti a TP na verandy před chatičky. Úklid spočívá v tom, že děti zametou (v případě potřeby též vytřou) podlahu svého pokoje (chatky), zbaví užívanou místnost veškerých odpadků (i pod postelí či v úložném prostoru postele), vynesou koš a zbylé (tzv. ničí) věci odnesou do krabice ztrát a nálezů. Totéž udělají v přilehlých prostorách a okolí své ubikace. Pokud bylo hlavním vedením na ubikaci výjimečně povoleno přestěhování nábytku, je třeba před závěrečnou předávkou uvést vše do původního stavu. Poté děti čekají na pokojích (chatkách) na příchod pověřeného TP, který ubikaci převezme. Jsou-li místnost, přilehlé prostory a okolí ubikace uklizené a zároveň zde nebyly odhaleny nové dosud nezaplacené závady, je vše v pořádku. Pokud děti disponovaly klíčem od chatky nebo pokud mají ev. nějaké věci z tábora zapůjčeny, je samozřejmě nutné, aby i tyto věci byly před závěrečným převzetím ubikace vráceny.

                TP si  musí sbalit své věci a uklidit svou ubikaci den před odjezdem, aby mohl účinně a po celou dobu nad svými dětmi dohlížet a v případě potřeby jim i pomoci

Shledá-li určený TP při předávce závadu (= zaviněné poškození nebo nesoulad s inventárním seznamem), stanoví výši škody a částku požaduje na viníkovi. Není-li jednoznačně viník určen, podílí se na úhradě rovnoměrně všichni, kteří poškozenou věc mohli užívat (užívali). Není-li škoda okamžitě uhrazena, HVT s viníkem (viníky) za přítomnosti OV sepíše zápis o způsobené škodě. Nepodaří-li se OV peníze do odjezdu z tábora od dětí vybrat, požaduje proplacení škody na základě zápisu o škodě na rodiči, a to u příjezdu při předání dítěte. Odmítne-li klient rodič zaplatit, vyžádá si jeho písemné odmítnutí a celý zápis s popisem průběhu „likvidace škody“ doručí provozovateli. Uvedený postup platí zejména u menších škod. Postup uvedený v tomto odstavci se vztahuje přiměřeně i na škody (závady) způsobené a zjištěné v průběhu tábora.

                               Individuální odjezdy (=osoby, které se nepřepravují z tábora společně vlakem) si řídí určený TP. Před ukončením přepravy TP upozorní děti na to, že budou předávány rodičům individuálně. Po příjezdu na předávací místo oddíláci předávají své děti rodičům. Oddíláci zajistí, aby opravdu každé dítě bylo osobně předáno rodiči nebo zplnomocněné osobě. OV nesmí opustit předávací místo, dokud nepředá rodiči všechny jemu svěřené děti.

19.   Služba dne

 Služební oddíl na daný den určuje HVT, a to s dostatečným předstihem. Službu mají děti denně s výjimkou krajních pobytových dnů (příjezd, odjezd), kdy službu zajišťují především TP.

Služební oddíl nemá rozcvičku, jinak se normálně účastní táborového programu a dodržuje denní režim.

Po celou dobu svého působení služební oddíl zajišťuje permanentní službu u táborové závory. Děti na hlídce jsou automaticky omluvené z programu(nerozhodne-li HVT jinak). Pokud je na programu celodenní výlet, denní hlídky se staví jen na dobu, kdy jsou děti v táboře (ráno, večer). Při denních hlídkách se střídají dvojice(max. trojice) dětí služebního oddílu.

Hlídka u závory dbá na pořádek uvnitř i v okolí strážní budky.Tato tzv. „služba na bráně“ má na starosti sledovat, kdo tábor opouští a kdo do něj naopak přichází (přijíždí). Návštěvou se rozumí osoba, která není účastníkem tábora (tj. není ani dítětem, ani TP či stálým provozním pracovníkem provozovatele – táboroví kuchaři, paní uklízečka. Hlídka na bráně nebrání průjezdu aut či průchodu osob, které patří k táboru, pokud jim je tato okolnost známa. Návštěvy dětí hlídka do tábora zásadně nevpouští. Přijede-li za dětským účastníkem tábora rodič, kamarád apod., jeden člen hlídky vyhledá TP a sdělí mu, za kým návštěva přijela. Druhý člen hlídky zůstává stále u návštěvy (=permanence služby – platí i v jiných případech, např. obědvání hlídky). TP dále vyhledá OV, který má dítě ve svém oddíle. Ten se potom o návštěvu výše uvedeným postupem postará.

Pokud do tábora přijede zásobování, energetika nebo prádelna, hlídka takovou návštěvu do prostoru tábora rovnou vpustí; jeden člen hlídky v takovém případě jde informovat o vpuštění „zásobování“ TP. Ten oznámí kompetentnímu HVT, kdo byl do tábora vpuštěn. Ostatní návštěvy (např. návštěva za TP, hygienička) hlídka do tábora nevpouští. Opět jeden člen hlídky doběhne pro TP, který o návštěvě vyrozumí HVT. HVT sám rozhodne o tom, jestli návštěvu do tábora vpustí.

Úkolem služebního oddílu je dále po celý den udržovat pořádek v jídelně a o poledním klidu provést úklid v táboře. V jídelně během dne oznamují kuchyňskému personálu, že ve várnicích není šťáva (čaj) nebo že je u várnic nedostatek čistých sklenic. Služba také hlídá, že použité sklenice se shromažďují u vracecího okénka (okénko s použitým nádobím) a že na podlaze kolem várnice není pití rozlité. Pitný režim a s tím související hygienu zajišťují přirozeně ve spolupráci s kuchyňským personálem. V případě potřeby služební oddíl vypomáhá po provozní stránce HVT.

Služba také asistuje kuchyňskému personálu u okénka, kam děti vracejí použité talíře a příbory, uklízí a utírá stoly a připravuje je pro příchod dalších oddílů. Služební oddíl jí zpravidla jako první z celého tábora. Nebude-li to na úkor řádného plnění povinností, může jíst i v průběhu výdeje.

VD pouští oddíly do jídelny. Oddíl musí být kompletní a vchází do jídelny v doprovodu svého OV.

Po výdeji jídla služba srovná a utře stoly, zasune židličky, zajistí úklid kuchyně a jídelen.

Pokud není v jídelně večer žádný program, postačí jen zkontrolovat, že je jídelna uklizená po konzumaci  večeře.  Není-li zde pořádek, služba jídelnu douklidí.

Služba také vykonává noční hlídky v táboře. Noční hlídka je dobrovolná (OV ji za odměnu povolí vybraným dětem). Po dobu nočních hlídek je VD vzhůru, za děti na hlídce nese zodpovědnost. Hlídka respektuje i instrukce nočního hlídače. Účelem noční hlídky je obcházet tábor a v případě, že děti na hlídce při obchůzce odhalí porušování nočního klidu nebo cizí návštěvu v táboře, oznámit to ihned VD. Než jde hlídka spát, vzbudí  hlídku další, která je uvedena na rozpisu na nástěnce. Děti by měly být na hlídce teple oblečené a vybavené baterkou. Nesmí být hlučné; samy by neměly napomínat jiné děti.Druhý den se noční hlídky běžně zapojí do programu a nemají žádné úlevy a pozdější budíček, proto doporučujeme noční hlídky stavět max.do půlnoci.

     THE END (Happy End)

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář